Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky

Všeobecné podmínky, práva a povinnosti uživatelů
1.       Přidat nabídku na portál službyCZ může jen osoba starší 18 let.

2.       Chcete-li přidat nabídku na portal službyCZ je povinnost vytvořit si profil, pravdivě vyplnit údaje a vyjádří souhlas se všeobecnými odmínkami stránek jakož i se zpracováním a zásady ochrany osobních údajů.

3.       Stránky umožňují přidat nabídku na portál a vyhledávat nabídky soukromých osob a podnikatelských subjektů (uživatelů).

4.      Uživatel odpovídá za to, že obsahem inzerátu a/nebo fotografiemi či jinými soubory připojenými k inzerátu nebudou dotčena práva třetích osob. Provozovatel za zásahy do práv třetích osob ze strany uživatele neodpovídá.

5.       Za obsah nabídky odpovídá uživatel. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za obsah nabídky. Uživatel je povinen při zadávání nabídky dodržovat tyto podmínky a příslušné právní předpisy.

6.       Na zobrazování reklam návštěvníkům našich webových stránek využíváme služby reklamních společností třetí strany. Tyto společnosti mohou použít informace (neobsahující vaše jméno, adresu, e-mailovou adresu nebo telefonní číslo) o vašich návštěvách na těchto a jiných webových stránkách s cílem poskytnout reklamy o zboží a službách, které vás zajímají.

7.       Vložená nabídka bude zveřejněna, do její smazání uživatelem, vypršení platnosti, popřípadě administrátorem na požádání uživatele. Nabídka může být také smazána pokud porušuje některé z pravidel stránky.

8.       V případě, že uživatel připojí k Inzerátu fotografie nebo video jejichž je autorem, uděluje okamžikem vložení inzerátu na server či v rámci mobilní aplikace provozovateli bezúplatnou nevýhradní licenci k použití fotografií, a to na dobu zveřejnění Inzerátu na serveru či v rámci mobilní aplikace a ke způsobu použití v souladu s určením serveru a mobilní aplikace a v souladu s těmito podmínkami.

9.   Uživatel nesmí k nabídce připojovat fotografie a video z nabídek jiných uživatelů.

Práva a povinnosti provozovatele
1.       Si vyhrazuje právo provést nezbytné změny v nabídce, případně nabídku vůbec nezveřejnit, případně nabídku odstranit, pokud bude v rozporu s platnými zákony České republiky, podmínkami službyCZ nebo dobrými mravy.

2.       Má právo smazat nabídku pokud budí dojem, že uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba. Má právo smazat inzerát i při podezření, že inzerát odporuje podmínkám službyCZ

3.       Zprostředkovává kontakt mezi nabízejícím a zákazníkem, a nepřebírá tak žádné záruky za kvalitu, původ, dodání, odebrání, zaplacení nebo upotřebitelnost nabízených služeb či produktů. Také neodpovídá za obsah zveřejněný uživatelem. Případné spory řeší uživatel přímo se zákazníkem.

4.       Nenese zodpovědnost za zneužití osobních dat uživatele uvedených v inzerátu, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému stránek třetí osobou. Uživatel souhlasí s anonymním využitím registračních a statistických údajů.

5.       Neodpovídá za činnost uživatelů na stránce službyCZ ani za způsob jakými jsou službyCZ využívaní. Správce nenese žádnou odpovědnost za případné zneužití služeb serveru uživateli či třetími osobami.

6.       Nenese žádnou odpovědnost za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám přímo, nepřímo či náhodně vznikly v důsledku nebo v souvislosti s využíváním služeb službyCZ. Neodpovídá za škody, které by uživatelům nebo třetím osobám vznikly v důsledku nemožnosti využívání služeb stránky službyCZ nebo v přímé či nepřímé souvislosti s touto skutečností.

7.       Prohlašuje, že se vedení služeb na stránce službyCZ věnuje a bude věnovat s vynaložením maximálního úsilí a s odbornou péčí, tak aby minimalizoval veškerá případná rizika, která by při řádném využívání stránky službyCZ mohla vzniknout uživatelům či třetím osobám.

8.       Je oprávněn bez souhlasu uživatelů ai bez jejich předchozího oznámení služby serveru upravovat nebo inovovat.

9.       Si vyhrazuje právo upravit nebo odstranit ze stránek jakoukoli nabídku či profil, a to i bez udání důvodu.

Nepovolený obsah
Na serveru službyCZ je zakázáno nabízet, propagovat a zveřejňovat:

1.       Erotické a porno služby

2.       Služby liveChat, práce společnice, tanečnice, konzumentky a hostesky

3.       Služby zprostředkování bezpracných výdělků (emailing)

4.       Služby zprostředkování provizních systémů (multilevel marketing)

5.       Finanční služby poskytující půjčky, úvěry, hypotéky, exekuce, oddlužení

6.       Kopírování a výroba dokladů, technických a jiných průkazů

7.       Spekulativní služby s platbou předem

8.       Publikování nebo propagování erotického a pornografického materiálu, extremistických či diskriminačních názorů a s nimi souvisejícího ilegálního obsahu. Inzeráty nesmí porušovat práva duševního vlastnictví a být nemorální

9.       Publikování urážlivého obsahu

10.   Inzerovat nic neříkající inzeráty typu „Vydělejte hodně peněz, více informací emailem“. Pokud se na serveru objeví zakázán inzerát, bude smazán.

Vstup v platnost
Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti okamžikem jejich zveřejnění. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto podmínky změnit.

Kontakt: info@sluzbycz.cz